in Hof van Cassatie > België
in vLex België

2391 resultaten voor Hof van Cassatie > België

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.13.0686.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel in eer en rechten om-dat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen straf is in de zin van vermeld artikel 621. 2. Artikel 621, eerste lid...

 • Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld. 2. Kracht...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

 • Arrest nr. P.14.0812.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat immers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevange-nisstraf van twee jaar me...

 • Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd k...

 • Arrest nr. C.12.0462.N van Hof van Cassatie, België, 24 oktober 2014

  1. Krachtens artikel 1057, 3° en 7°, Gerechtelijk Wetboek vermeldt de be-roepsakte, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats van de gedaagde in hoger beroep, alsook de uiteenzetting van de grieven. 2. Krachtens artikel 861 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter een proceshan-deling alleen dan nietig verklaren, indien het aangek...

 • Arrest nr. C.13.0592.N van Hof van Cassatie, België, 24 oktober 2014

  - de artikelen 1.1, 1.2.a), 5.2, 31 en 59.1 van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken; - de artikelen 1.1.a), 1.3.e), 3 en 20 van de Verordening nr. 2201/2003 van 27 november 2003 betreffende de bevo...

 • Arrest nr. D.13.0024.N van Hof van Cassatie, België, 24 oktober 2014

  1. Krachtens artikel 430.1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals te dezen van toepassing, wordt in ieder gerechtelijk arrondissement uiterlijk op 1 december van elk jaar een tableau opgemaakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advo-caten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een

 • Arrest nr. P.13.0482.N van Hof van Cassatie, België, 21 oktober 2014

  7. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de strafvor-dering ontvankelijk is en de appelrechters ter zake bevoegd zijn; het stelt dat er te Brussel een politieonderzoek werd gevoerd over elementen die aldaar naar aanlei-ding van een gerechtelijk onderzoek naar voor kwamen en dat de feiten van de zaak II op geen enkele wijz...

 • Arrest nr. P.14.0367.N van Hof van Cassatie, België, 21 oktober 2014

  met als raadslieden mr. Philip Traest, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest, en mr. L.J. Martens, advocaat bij de balie te Gent, tegen 1. X F P, burgerlijke partij, 2. BIBI FASHION nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Noorderlaan 28, burgerlijke partij, verweerders, met al...

 • Arrest nr. P.14.1512.N van Hof van Cassatie, België, 21 oktober 2014

  2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 Grondwet, artikel 1 Strafwetboek en artikel 47bis, § 2, vierde lid, en § 6, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen hou-dende het recht op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld: een "ver-dacht overlijden" is geen misdrijf; de ve...

 • Arrest nr. P.13.0655.N van Hof van Cassatie, België, 21 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 66, 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek en de artikelen 45, 53, § 1 en § 3, 73 en 73bis Btw-wetboek: de appelrechters konden op basis van de door hen gemaakte feitelijke vaststellin-gen niet wettig afleiden dat de eiseres als rechtspersoon schuldig is aan de haar ten laste gelegde feiten en v...

 • Arrest nr. C.13.0384.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  1. Een goed behoort tot het openbare domein doordat het, hetzij door een uit-drukkelijke hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon. De omstandigheid dat de overheid nog niet daadwerkelijk aan deze bestemming uitvoering heeft gegeven, doet hieraan gaan afbreuk, zo...

 • Arrest nr. C.13.0555.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  2. De appelrechter oordeelt dat de vordering van de eiser verjaard is met toe-passing van artikel 194, vierde gedachtestreepje, Vennootschappenwet en artikel 198, § 1, vierde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen. 3. Deze wettelijke bepalingen zijn van toepassing op rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en veref...

 • Arrest nr. C.13.0400.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  1. Het onderdeel gaat ten onrechte ervan uit dat de appelrechters de niet-toepasselijkheid van de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet, hierna Wet Consumentenkrediet, enkel afleiden uit de vermeldingen in de kredietaan-vraag van 6 maart 1998. 2. De appelrechters besluiten tot de niet-toepasselijkheid van de Wet Consu-mentenkrediet ook op

 • Arrest nr. C.13.0604.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  OPENBAAR MINISTERIE, in eerste aanleg in de persoon van de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, met kantoor te 3000 Leuven, Smoldersplein 5, en in hoger beroep in de persoon van de Procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, met kantoor te 1000 Brussel, Poelaertplein, 1, eiser, vertegenwoordigd door mr. Hugu...

 • Arrest nr. C.13.0452.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  1. Artikel 1285, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van één van de hoofdelijke medeschul-denaars, al de overigen bevrijdt, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rech-ten tegen hen heeft voorbehouden. Deze bepaling is gesteund op het vermoeden dat de schuldeiser ook de andere me...

 • Arrest nr. C.14.0056.N van Hof van Cassatie, België, 17 oktober 2014

  1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: de eisers la-ten na bij hun kritiek, die is gestoeld op de miskenning van de bewijskracht van het vonnis van 30 juli 2004, artikel 1317 Burgerlijk Wetboek te betrekken. 2. Wanneer de miskenning van de bewijskracht van een authentieke akte wordt aangevoerd, volstaat het dat de artikele...

 • Arrest nr. P.14.0507.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij verstek ge-wezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden. In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. Ontvankelijkheid van het c...

 • Arrest nr. P.13.1915.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Straf-vordering: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser wegens enkel de telastlegging A (onopzettelijke doding) tot dezelfde straffen als deze die het beroepen vonnis hem heeft opgelegd voor de vermengde telastleggingen A en B (miskenning voor-rang); het vonnis dat aldus een zwa...

 • Arrest nr. P.14.1233.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2014, gewezen na verwijzing bij arrest van het Hof van 21 januari 2014. De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal

 • Arrest nr. P.13.0209.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 99 en 146 Stedenbouw-decreet 1999 en de artikelen 4.2.1 en 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het arrest oordeelt ten onrechte dat het louter gebruik van een in woongelegenhe-den opgesplitste woning het voortzetten is van die opsplitsing als bedoeld door ar-tikel 4.2.1, 7° van de voormeld...

 • Arrest nr. P.14.0666.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest ontslaat de eiser II van rechtsvervolging voor de hem ten laste ge-legde misdrijven omschreven onder de telastleggingen A10a, B10a, A10b, B10b, A10c, B10c, A10d, B10d, A10e, B10e en D11. In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep II bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. Middelen van de eiser I Eerste middel ...

 • Arrest nr. P.14.0740.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 67ter Wegverkeerswet: het be-streden vonnis spreekt de verweerders vrij van het misdrijf bepaald in de vermelde wetsbepaling daar deze enkel van toepassing is wanneer het voertuig waarmee de overtreding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten werd gepleegd, ingeschreven is op naam van een rec...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien