• Hof van Cassatie

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

 • Arrest nr. P.14.0812.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat immers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevange-nisstraf van twee jaar me...

 • Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd k...

 • Arrest nr. P.13.0686.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel in eer en rechten om-dat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen straf is in de zin van vermeld artikel 621. 2. Artikel 621, eerste lid...

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. C.12.0388.F van Hof van Cassatie, België, 13 juni 2014

  - artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955; - de artikelen 488bis-h)., § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895...

 • Arrest nr. C110503F-C110528F van Hof van Cassatie, België, 6 december 2013

  Krachtens artikel 77, § 2, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooi-en is die wet van onmiddellijke toepassing op de octrooien die vóór haar inwer-kingtreding zijn verleend, met behoud evenwel van de rechten die bij de inwer-kingtreding van die wet zijn verworven. Overeenkomstig...

 • Arrest nr. C.12.0567.F van Hof van Cassatie, België, 6 december 2013

  "B) Onherroepelijkheid, jegens hem, van het arrest van het hof van beroep te Brussel: [De eiser] voert aan dat hij niet in het cassatiegeding is geroepen en dat het dictum van het arrest van het hof van beroep van 10 oktober 2005 jegens hem onherroepelijk is geworden; Dat arrest heeft beslist...

 • Arrest nr. P.12.1724.N van Hof van Cassatie, België, 17 september 2013

  2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet en artikel 496 Strafwetboek: het arrest antwoordt niet, minstens niet op afdoende wijze, op de stelling van de eiseres die zij ontwikkelde in haar beroepsbesluiten met betrekking tot de schuld van de verweerders aan het...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de...

 • Arrest nr. S.12.0001.N van Hof van Cassatie, België, 10 maart 2014

  - de artikelen 1, eerste lid, 9°, 3bis, inzonderheid eerste lid, 6, § 2 en § 3, en 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; - de...

 • Arrest nr. P.14.0507.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij verstek ge-wezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden. In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het...

 • Arrest nr. C.11.0712.N van Hof van Cassatie, België, 26 september 2013

  VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de per-soon van de minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Leef-milieu, Natuur en Cultuur, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 35, bus 5, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof...

 • Arrest nr. C030069N van België, 27 mei 2004

  Anders dan de eerste rechter, schorst het Hof van Beroep te Gent de uitvoering van het vonnis op 26 januari 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge in de mate dat het vonnis verweerster in cassatie veroordeelde tot een bezettingsvergoeding en beslist het hof van...

 • Arrest nr. C020435N van België, 27 mei 2004

  VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, met kabinet gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, eiser, vertegenwoordigd door Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor...