• Hof van Cassatie

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld. 2. Kracht...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

 • Arrest nr. P.14.0812.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat immers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevange-nisstraf van twee jaar me...

 • Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd k...

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. P.10.1766.N van Hof van Cassatie, België, 29 november 2011

  met als raadslieden mr. Joachim Meese, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9820 Merelbeke, Jozef Hebbelynckstraat 2 en mr. Luc Gheysens, advocaat bij de balie te Kortrijk, met kantoor te 8560 Wevelgem, Lode de Boningestraat 39, waar de eiser woonplaats kiest. III G B, beklaagde, eiser, ve...

 • Arrest nr. C.11.0712.N van Hof van Cassatie, België, 26 september 2013

  VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de per-soon van de minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Leef-milieu, Natuur en Cultuur, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 35, bus 5, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof...

 • Arrest nr. C010186F van België, 2 september 2004

  Het bestreden arrest veroordeelt de eisers in solidum tot het betalen van een voorschot van één frank schadevergoeding aan de verweerders voor de kosten en het honorarium van hun juridisch raadsman, die meer bedragen dan de rechtsplegingsvergoeding, vermeerderd met de intrest tegen de wettelijke...

 • Arrest nr. C.09.0436.N van België, 21 februari 2011

  a. de eiseres exploiteert de winkelketen Inno, die 15 vestigingen telt in België, en die onder meer confectiemerken voor heren, dames en kinderen, lingerie, textielaccessoires en lederproducten aan consumenten verkoopt; b. de eiseres heeft in 2005 de getrouwheidskaart "Advantage" op de...

 • Arrest nr. S.12.0001.N van Hof van Cassatie, België, 10 maart 2014

  - de artikelen 1, eerste lid, 9°, 3bis, inzonderheid eerste lid, 6, § 2 en § 3, en 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; - de...

 • Arrest nr. P.14.0507.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij verstek ge-wezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden. In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het...

 • Arrest nr. C.05.0309.F van België, 4 februari 2008

  Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, verklaart aldus de vordering niet-ontvankelijk op grond waarvan de eiseres de voorwaarden voor de goedkeuring van een vakbond door de N.M.B.S. onwettig wou doen verklaren, zoals die voorwaarden voortvloeien uit artikel 7 van de bundel 548 van de A.R.P.S...

 • Arrest nr. C.12.0236.N van Hof van Cassatie, België, 26 september 2013

  VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette...

 • Arrest nr. S.07.0031.F van Hof van Cassatie, België, 16 september 2013

  - de artikelen 1, 1°, en commentaar (vervangen bij artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 14 maart 2002), 2, 3° en 4°, 6 (gewijzigd bij artikel 4 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr....

 • Arrest nr. C.12.0032.F van Hof van Cassatie, België, 16 september 2013

  Het arrest stelt, enerzijds vast dat de eerste verweerster sinds 14 maart 1983 tewerkgesteld was bij de vennootschap Phoenix Works, in wiens rechten de tweede verweerster getreden is, en aangesloten was bij een groepsverzekering van het type "invaliditeit" die de vennootschap Phoenix...