• Hof van Cassatie

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd k...

 • Arrest nr. P.13.0686.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel in eer en rechten om-dat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen straf is in de zin van vermeld artikel 621. 2. Artikel 621, eerste lid...

 • Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld. 2. Kracht...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. P.14.0280.N van Hof van Cassatie, België, 10 juni 2014

  1. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, met kabinet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1, burgerlijke partij, 2. VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse Rege-ring, ...

 • Arrest nr. P.12.1724.N van Hof van Cassatie, België, 17 september 2013

  2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet en artikel 496 Strafwetboek: het arrest antwoordt niet, minstens niet op afdoende wijze, op de stelling van de eiseres die zij ontwikkelde in haar beroepsbesluiten met betrekking tot de schuld van de verweerders aan het...

 • Arrest nr. C.11.0476.F van Hof van Cassatie, België, 21 maart 2013

  Het arrest zegt dat de hogere beroepen van de eisers tegen het beroepen vonnis dat hun vorderingen had afgewezen in zoverre ze steunden op artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, niet gegrond zijn, behalve met betrekking tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding, wijzigt het vonnis met...

 • Arrest nr. S.12.0001.N van Hof van Cassatie, België, 10 maart 2014

  - de artikelen 1, eerste lid, 9°, 3bis, inzonderheid eerste lid, 6, § 2 en § 3, en 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; - de...

 • Arrest nr. P.14.0507.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij verstek ge-wezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden. In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het...

 • Arrest nr. C.11.0712.N van Hof van Cassatie, België, 26 september 2013

  VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de per-soon van de minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Leef-milieu, Natuur en Cultuur, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 35, bus 5, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof...

 • Arrest nr. C.11.0511.F van Hof van Cassatie, België, 16 september 2013

  - artikel 3, § 6, vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijzi-ging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur en houden-de de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder; - de artikelen 10 en 11 van de...

 • Arrest nr. S.12.0051.N van Hof van Cassatie, België, 27 januari 2014

  1. De appelrechters onderzoeken of de verweerster voldoet aan de bevoegd-heidsomschrijving van het Paritair Comité 329, dat betrekking heeft op de socio-culturele sector nemen de bevoegdheid ervan aan en gaan verder na of de ver-weerster niet wordt uitgesloten uit de bevoegdheden van dit paritair...

 • Arrest nr. P.13.1420.N van Hof van Cassatie, België, 27 mei 2014

  BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 14, voor wie optreedt de directeur der douane en accijnzen te Gent, met kantoor te 9000 Gent, Administratief Centrum, "Ter Plaeten", Sint-Lievenslaan 27, vervolgende partij, verweerder....

 • Arrest nr. S.12.0123.F van Hof van Cassatie, België, 2 december 2013

  - de artikelen 17 en 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap; - voor zoveel nodig, de artikelen 1, 2, en 8 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de...