• Hof van Cassatie

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.13.0686.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel in eer en rechten om-dat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen straf is in de zin van vermeld artikel 621. 2. Artikel 621, eerste lid...

 • Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld. 2. Kracht...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

 • Arrest nr. P.14.0812.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat immers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevange-nisstraf van twee jaar me...

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. S.12.0001.N van Hof van Cassatie, België, 10 maart 2014

  - de artikelen 1, eerste lid, 9°, 3bis, inzonderheid eerste lid, 6, § 2 en § 3, en 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; - de...

 • Arrest nr. S.12.0123.F van Hof van Cassatie, België, 2 december 2013

  - de artikelen 17 en 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap; - voor zoveel nodig, de artikelen 1, 2, en 8 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de...

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416,...

 • Arrest nr. C.10.0424.N van Hof van Cassatie, België, 15 september 2011

  - de artikelen 5.1 en 17.1 van het Verdrag van 16 september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Lugano en goedgekeurd bij wet van 27 november 1996, ook genaamd het EVEX-verdrag; - de artikelen 1, 3 en 7.2 ...

 • Arrest nr. C.10.0294.N van Hof van Cassatie, België, 24 juni 2011

  Het bestreden arrest: "Veroordeelt (tweede verweerster) tot het betalen aan (eiser) van interesten aan de wettelijke rentevoet op het bedrag van 12.611,76 euro vanaf 29 augustus 1994;Veroordeelt (eiser) tot het betalen aan (eerste verweerster) van 49.720,95 euro plus interesten aan de...

 • Arrest nr. C.12.0139.N van Hof van Cassatie, België, 30 januari 2014

  1. Overeenkomstig artikel 577-9, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing, kan iedere mede-eigenaar alle rechtsvorderingen betreffende zijn kavel alleen instellen, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht. 2. Wanneer de...

 • Arrest nr. P.13.1791.N van Hof van Cassatie, België, 27 mei 2014

  2. Het middel voert schending aan van de artikelen 59 en 63 Wegverkeerswet en hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen (hierna KB Ademtest- en adem-analysetoestellen), alsmede miskenning van het recht van verdediging:...

 • Arrest nr. F.08.0010.N van België, 14 januari 2010

  BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, voor wie optreedt de eerstaanwezend inspecteur van het derde btw-ontvangkantoor te Kortrijk, met kantoor te 8500 Kortrijk, Hoeveniersstraat 31, verweerder, vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,...

 • Arrest nr. C.11.0604.F van Hof van Cassatie, België, 6 december 2012

  Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, dat de vordering van de verweerster ontvankelijk en gegrond had verklaard en de eiseres had veroordeeld tot betaling, aan de verweerster, van een bedrag van 74.680 euro, te vermeerderen met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding. Het ...

 • Arrest nr. P.14.0507.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij verstek ge-wezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden. In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het...