• Hof van Cassatie

Rechtbank

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gec...

 • Arrest nr. P.14.0881.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser op burgerlijk gebied veroordeelt tot de betaling van een voorschot en de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. In zoverre ook

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed reeds ingedeeld was in woongelegenheden toen hij het a...

 • Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn s...

 • Arrest nr. P.13.1894.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. Het arrest bevestigt de beroepen beslissing die de eiser veroordeelt om aan elk van de burgerlijke partijen een voorschot van 1 euro te betalen, de beslissing over de intresten en de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, aanhoudt en de zaak voor verdere afhandeling op burgerlijk gebied onbepaald uitstelt. Dit zijn geen geen eindbesliss...

 • Arrest nr. P.13.0768.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, en GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 103-105, eiser tot herstel, eisers, ve...

 • Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld. 2. Kracht...

 • Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel. 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416,

 • Arrest nr. P.14.0812.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat immers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevange-nisstraf van twee jaar me...

 • Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

  1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd k...

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. C.12.0388.F van Hof van Cassatie, België, 13 juni 2014

  - artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955; - de artikelen 488bis-h)., § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895...

 • Arrest nr. S.12.0103.N van Hof van Cassatie, België, 10 maart 2014

  - de artikelen 1, 2, § 1, eerste lid, 3, 22, § 1, eerste streep, van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene beginselenwet sociale zekerheid); - artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der...

 • Arrest nr. P.12.1412.N van Hof van Cassatie, België, 18 juni 2013

  1. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, woonstkeuze doende op de Direc-tie van de Bijzondere Belastingsinspectie Antwerpen met kantoren te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4 bus 5, burgerlijke partij, 2. Jacques ARNAUTS-SMEETS, reeds...

 • Arrest nr. C110503F-C110528F van Hof van Cassatie, België, 6 december 2013

  Krachtens artikel 77, § 2, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooi-en is die wet van onmiddellijke toepassing op de octrooien die vóór haar inwer-kingtreding zijn verleend, met behoud evenwel van de rechten die bij de inwer-kingtreding van die wet zijn verworven. Overeenkomstig...

 • Arrest nr. C.12.0567.F van Hof van Cassatie, België, 6 december 2013

  "B) Onherroepelijkheid, jegens hem, van het arrest van het hof van beroep te Brussel: [De eiser] voert aan dat hij niet in het cassatiegeding is geroepen en dat het dictum van het arrest van het hof van beroep van 10 oktober 2005 jegens hem onherroepelijk is geworden; Dat arrest heeft beslist...

 • Arrest nr. C.09.0436.N van Hof van Cassatie, België, 2 november 2012

  "Moet de richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees ...

 • Arrest nr. P.13.1970.N van Hof van Cassatie, België, 14 oktober 2014

  2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest be-antwoordt eisers' verweer niet met betrekking tot de bepaling van het verbeurd te verklaren vermogensvoordeel, meer bepaald dat, volgens het onderzoek van de BBI, voor een deel van de facturen de aangerekende winstmarge...

 • Arrest nr. P.13.0541.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

  1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, artikel 149 Grondwet en de artikelen 182 en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, als-ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet op eisers verweer dat het onroerend goed...

 • Arrest nr. P.13.1475.N van Hof van Cassatie, België, 4 maart 2014

  3. BELGISCHE STAAT, in de persoon van de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijke di-recteur van de administratie van de bijzondere belastingsinspectie te Gent, met kantoor te 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 6, PB 604, burgerlijke ...

 • Arrest nr. C.12.0288.N van Hof van Cassatie, België, 24 oktober 2013

  2. Uit deze bepalingen volgt dat tantièmes, ook al worden zij fiscaalrechtelijk als bezoldigingen aangezien, vennootschapsrechtelijk als een variabele vergoeding in functie van de winst te beschouwen zijn en niet als een bezoldiging. 3. De appelrechter die oordeelt dat tantièmes, afgezien van de...