• Grondwettelijk Hof

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 101/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (de woorden « en op het uitbreidingsgebied van het verblijfspark » in artikel D.II.63, eerste lid, 3°, vervat in artikel 1 van het decreet)

 • Arrest nr. 114/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter onderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving (art. 39, § 3, derde tot achtste lid), en decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (art. 43bis, §§ 2 en 5), zoals die artikelen respectievelijk vervangen en ingevoegd zijn bij de artikelen 5 en 14 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs

 • Arrest nr. 109/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

 • Arrest nr. 94/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (art. 20)

 • Arrest nr. 106/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Burgerlijk Wetboek (art. 1382 en 1383)

 • Arrest nr. 104/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Vlaams decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

 • Arrest nr. 105/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM overeenkomsten, ingesteld door de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid « het Gemeenschapsonderwijs » (art. 5 tot 12)

 • Arrest nr. 92/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistigen betreft (art. 2, 4, 5 en 6) en wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 3)

 • Arrest nr. 100/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 38, § 3sexies)

 • Arrest nr. 97/2018 van Grondwettelijk Hof, 19 juli 2018

  Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (art. 19 tot 75)

Aanbevolen documenten