• Grondwettelijk Hof

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 50/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 22ter, zoals vervangen bij art. 79 van de programmawet (I) van 29 maart 2012)

 • Arrest nr. 49/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Wet van 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

 • Arrest nr. 54/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid (art. 26, eerste lid, in samenhang gelezen met art. 25, 1°, van dezelfde wet)

 • Arrest nr. 51/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 7, 9 en 9bis)

 • Arrest nr. 53/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

 • Arrest nr. 52/2019 van Grondwettelijk Hof, 4 april 2019

  Decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017 tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 • Arrest nr. 47/2019 van Grondwettelijk Hof, 19 maart 2019

  Wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens (art. 8 en in art. 19, § 2, de woorden «de bestuurder van de proefbank»)

 • Arrest nr. 48/2019 van Grondwettelijk Hof, 19 maart 2019

  Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 35septies, § 2) en decreet van het Vlaamse Gewest van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 28quater, § 2, eerste lid, 2°)

 • Arrest nr. 44/2019 van Grondwettelijk Hof, 14 maart 2019

  Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen

 • Arrest nr. 41/2019 van Grondwettelijk Hof, 14 maart 2019

  Wet van 30 maart 2017 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (art. 4, 4°, en 5, litterae e), f) en g), tweede streepje : nieuw art. 2, § 3, art. 3, 12°, art. 3, 12°/1, en art. 3, 14°, litterae a) en b), van de voormelde wet van 30 november 1998)

Aanbevolen documenten