in Arbeidsrechtbanken > Tongeren
in vLex België

61 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Tongeren

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 2142 A van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 2 januari 2013

  C.G.K.R., openbare instelling onafhankelijk in de uitvoering van zijn opdrachten overeenkomstig de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een C.G.K.R. met zetel te 1000 BRUSSEL, Koningstraat 138. Vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat te 2230 Herselt, Kerkstraat 65. Gezien de inleidende dagvaarding d.

 • Vonnis nr. 12/5/C van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 18 december 2012

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 23.11.2012, voor de Voorzitter van deze Rechtbank, betekend door het ambt van Gerechtsdeurwaarder Luc Beckers, ter standplaats Genk, er kantoorhoudende Molenstraat 101, ertoe strekkende: (letterlijk citaat dagvaarding in kortgeding) "De vordering van verzoekster ontvankelijk en gegrond te verklaren. Dienvolgen...

 • Vonnis nr. 11/486/A van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 22 maart 2012
 • Vonnis nr. 2946/2005 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 28 juni 2007

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d.10.11.2005, betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder Michaël DRIESKENS loco gerechtsdeurwaarder Guy GEMIS, met standplaats te Genk, voor de inleidende zitting van 13.12.2005. Gezien het verzoekschrift in toepassing van artikel 747§2 van het Gerechtelijk Wetboek, ten verzoeke van eisende partij neergelegd t...

 • Vonnis nr. 199/2005 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 6 maart 2007

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d.25.1.2005, voor deze rechtbank, strekkende tot veroordeling van verwerende partij in betaling van de som van 19.273,01 EUR provisioneel, meer de wettelijke intresten en de gerechtelijke intresten vanaf de respectieve data van opeisbaarheid, en in ondergeschikte orde tot een schadevergoeding van hetzelfde bedrag,

 • Vonnis nr. 3053/2004 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 29 juni 2006

  ? ? ? ?? ??~ ?!"##$? ! % ~? & ? '?( % ! !

 • Vonnis nr. 2003-2408 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 6 maart 2006

  Gezien de beschikking van de Voorzitter van deze rechtbank d.d. 27.4.2005 waarbij de conclusietermijnen werden bepaald en de zaak werd gesteld voor pleidooi op de openbare terechtzitting van 3.10.2005; Gezien de kennisgeving aan partijen d.d. 28.4.2005; Gezien de besluiten, aanvullende besluiten en syntheseconclusies; Gehoord partij in hun middelen...

 • Vonnis nr. 62605 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 27 februari 2006

  Eisende partij tekende beroep aan tegen de beslissing van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen d.d. 18 februari 2005, waarbij de voordelen van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen, bepaald bij Koninklijk Besluit van 18 november 1996, gewijzigd door de wet van 24 januari 2002, houdende invoering van een soci...

 • Vonnis nr. 2004-1696 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 16 november 2005

  De dagvaarding strekt ertoe verwerende partij te veroordelen tot betaling aan eisende partij van de som van 783,29 EUR , meer de wettelijke en de gerechtelijke intresten, vanaf de datum van opeisbaarheid, meer de kosten van het geding. Eerste blad Tevens wordt de uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis gevorderd. Gezien de concl...

 • Vonnis nr. 2004-0459 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 16 november 2005

  Gezien de kennisgeving van verdaging van de zaak naar de openbare terechtzitting van 21.9.2005, datum waarop de zaak voor schriftelijk advies werd gesteld voor de openbare terechtzitting van 19.10.2005. Gezien de vervangende antwoordbesluiten van eisende partij d.d. 21.9.2005 neergelegd ter griffie van deze rechtbank. Gehoord partijen in hun middel...

 • Vonnis nr. 93702 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 24 oktober 2005

  Mr. BERNARD TOPPET-HOEGARS, advocaat te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 341, handelend in zijn hoedanigheid van curator der faling @ afgekort BVBA I., bureau voor nijverheidsstudiën, met zetel gevestigd te x, ingeschreven in het H.R. Tongeren onder nr. x BTW nr. x, in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel van To...

 • Vonnis nr. 5892004 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 14 februari 2005

  Gezien de stukken van het geding, onder meer de inleidende dagvaarding dd.29.06.1999, betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder Piet DE SMET, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van het ambt van mr. Walter CAILLIAU, gerechtsdeurwaarder met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe om te verschijnen voor deze rechtbank op de openbare zitting van 1...

 • Vonnis nr. 19990828 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 1 februari 2005

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 27.1.1999, betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder P.Dedroog met standplaats te Leuven, om te verschijnen voor deze Rechtbank op de openbare zitting van 13.4.1999. Gezien de aan partijen verstuurde oproeping voor de openbare terechtzitting van 5.10.2004, zitting waarop de zaak tegensprekelijk werd uitges...

 • Vonnis nr. 2003-0296 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 21 januari 2005

  Gezien de stukken van het geding, onder meer de inleidende dagvaarding dd. 29.1.2003, betekend door het Ambt van Gerechtsdeurwaarder Philippe MORMAL, met standplaats te ELSENE, om te verschijnen ter openbare terechtzitting van 18.2.2003. Gezien het tussenvonnis van deze rechtbank dd. 18.3.2003 waarbij de vordering ontvankelijk werd verklaard en waa...

 • Vonnis nr. 1999-0244 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 8 december 2004

  Gezien het verzoekschrift volgens artikel 750 ,§2 Ger.W., neergelegd door aanleggende partij, ter griffie van deze rechtbank op 23.07.2004, en aan partijen ter kennis gebracht per gerechtsbrief van 29.07.2004. Gezien het bevelschrift van de Voorzitter van deze rechtbank d.d. 23.08.2004, houdende vaststelling van rechtsdag op 10.11.2004, aan partije...

 • Vonnis nr. 20022282 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 26 november 2004

  Gezien de stukken van het geding, onder meer de inleidende dagvaarding dd. 09.10.2003, betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder E.STAS met standplaats te Tongeren, om te verschijnen voor deze rechtbank op de openbare zitting van 21.10.2003. Gezien het verzoekschrift vanwege eisende partij in toepassing van art. 747 ,§2 G.W. Gezien de kennisge...

 • Vonnis nr. 20030118 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 25 november 2004

  Gezien het tussenvonnis dezer Rechtbank dd. 25.02.2004, waarbij aan dr. H. een bijkomende opdracht wordt gegeven, teneinde de opmerkingen van Dr. V. DOR van 07.11.2003 te onderzoeken en te beantwoorden. Gezien het deskundig verslag neergelegd ter griffie dezer rechtbank op 18.05.2004. Gezien de staat van ereloon en kosten van de deskundige, na akko...

 • Vonnis nr. 20032827 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 7 oktober 2004

  Bij inleidend verzoekschrift stelt eiser beroep in tegen de beslissing van verweerder van 14 oktober 2003 (aangetekend verzonden op 16 oktober 2003) waarbij aan eiser de erkenning van arbeidsongeschiktheid vanaf 8 oktober 2003 werd geweigerd, in toepassing van artikel 100 paragraaf 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994, houdende coördinatie van de

 • Vonnis nr. 2003760 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 11 mei 2004

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 31 december 2002 van het ambt van gerechtsdeurwaarder Hugo Vreven met standplaats te Tongeren, er toe strekkende verwerende partij te horen veroordelen aan eisende partij te betalen: x de som van EUR 17.107,87. x de verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet op de som der bijdragen zijnde EUR 15.468,16 vana...

 • Vonnis nr. 2004595 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 26 april 2004

  Het inleidende verzoekschrift trekt ertoe de nietigverklaring te bekomen van de kandidatenlijst voor de sociale verkiezingen voor het Comité Preventie en Bescherming op het werk, ingediend door de A.C.L.V.B. bij aangetekend schrijven d.d. 09.03.2004; tevens wordt , in toepassing van de theorie van het machtsmisbruik , de nietigverklaring gevorderd

 • Vonnis nr. 20032429 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 16 april 2004

  Bij inleidend verzoekschrift tekent eisende partij beroep aan tegen de administratieve beslissing van verwerende partij dd.15.10.2003, waarbij de financiële steun categorie 2 en de kinderbijslag, vanaf 1.10.2003 werden stopgezet gezien betrokkene vanaf 11.6.2003 ( negatief arrest Raad van State) geen recht meer had op enige financiële steun, terwij...

 • Vonnis nr. 34596 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 24 februari 2004

  Gezien de kennisgeving van rechtsdag d.d. 12 oktober 2000 voor de openbare terechtzitting van 23 januari 2001 overeenkomstig de toepassing van artikel 751 Ger. W. op verzoek van de raadsman van eisende partij. Gezien de conclusies d.d. 12 december 2000 van de raadsman van verwerende partij. Gezien de verzending naar de rol op verzoek van de raadsma...

 • Vonnis nr. 8372003 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 13 februari 2004

  Gezien de op 15.5.2003 aan partijen verstuurde oproeping voor de openbare terechtzitting van 14.11.2003, volgens artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek. Op de zitting van 14.11.2003 werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 9.1.2004. Gezien de conclusies voor verwerende partij, ontvangen ter griffie van deze rechtbank op 8.9.2003. Gezien de aan...

 • Vonnis nr. 19971970 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 14 januari 2004

  Gezien het tussenvonnis van deze Rechtbank d.d. 3 december 1998 waarin de rechtbank aan verwerende partij heeft gevraagd te antwoorden op de argumenten van aanlegster, meer bepaald dat het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou hebben nagelaten de individuele toestand van aanlegster te onderzoeken en tevens te zien of ze een b...

 • Vonnis nr. 6699;703 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 9 januari 2004

  Gezien de inleidende dagvaarding dd. 15.12.1998 betekend door het ambt van Gerechtsdeurwaarder Koen CUYVERS, gerechtsdeurwaarder met standplaats te Schaarbeek om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 12.1.1999. Gezien de conclusies voor eisende partij op verzet, neergelegd ter griffie van deze arbeidsrechtbank op 25.4.2000. Gezien de con...

 • Vonnis nr. 153202 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 5 januari 2004

  Aanlegger was in dienst van verwerende partij sedert 30.09.1981 als arbeider met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; met de brief d.d. 08.02.2002 deelde gedaagde hem het ontslag wegens dringende redenen mee. Als feit - zo wordt aangevoerd in de dagvaarding - wordt de veroordeling door de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 01.02.2002 in...

 • Vonnis nr. 92590 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 5 januari 2004

  Eiser vordert de veroordeling van verweerster tot betaling van de wettelijke vergoedingen overeenkomstig het K.B. van 05.01.1971 op grond van de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst d.d. 20.11.1989, waarbij eiser erkend werd als zijnde aangetast door een beroepsziekte (been-en gewrichtsziekte - lumbarthrose), met een blijvende invali...

 • Vonnis nr. 20012621 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 12 november 2003

  De inleidende dagvaarding strekt ertoe verwerende partijen zich solidair, de ene bij gebreke van de andere, te zien en te horen veroordelen in betaling van som van 5.159,87 Nederlandse Gulden, hetzij 2.345,40 euro te vermeerderen met wettelijke intresten te rekenen vanaf 1 januari 2001 alsmede de overeenkomstig het Nederlandse recht verschuldigde k...

 • Vonnis nr. 2002/1300 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 23 september 2003

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 21 mei 2002, van het ambt van gerechtsdeurwaarder Luc Beckers met standplaats te Genk, ertoe strekkende verwerende partij te horen veroordelen tot betaling aan eisende partij de som van € 31.189,85 hoofdens achterstallige bijdragen " sociaal statuut ". Op een bedrag van € 31.176,51 de gerechtelijke intresten en...

 • Vonnis nr. 1559/98 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 11 september 2003

  Verweerder verklaarde dat hij geen personeel in dienst had om te plukken. Bovendien stelde hij dat hij het aanwezigheidsregister niet kon voorleggen daar deze samen met de aangevraagde plukkaarten was verdwenen. De inspectiediensten toonden verweerder plukkaart 518101 op naam van C.R waarop verweerder als 3de werkgever vermeld werd en waaruit bleek...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien