in Arbeidsrechtbanken > Oudenaarde
in vLex België

57 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Oudenaarde

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 27910II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 9 mei 2006

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 12 januari 2006, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 11 april 2006. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd. Tijdens de terechtzit...

 • Vonnis nr. 26570II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 9 mei 2006

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 30 september 2005, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 747 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 14 maart 2006 overeenkomstig artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorg...

 • Vonnis nr. 28845V;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 25 april 2006

  Bij dit verzoekschrift vraagt de eisende partij de verzaking aan de terugvordering door de verwerende partij van het bedrag van 6.281,63 euro, zoals gevorderd in de beslissing dd. 27 juni 2005, wegens ten onrechte ontvangen uitkeringen gedurende de periode van maart 2004 tot en met juni 2005. De rechtbank heeft de beide partijen gehoord; de stukken...

 • Vonnis nr. 26160II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 14 februari 2006

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 30 juni 2005, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 13 december 2005. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd met dien verstande dat...

 • Vonnis nr. 27414II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 14 februari 2006

  Bij schrijven dd. 23 mei 2000 maakte de verwerende partij aan haar verzekeringsmakelaar een attest van arbeidsongeschiktheid over van mevrouw I. D. vanaf 20 mei 2000 tot 9 juni 2000, ten gevolge van vermeld ongeval. Bij schrijven dd. 15 juni 2000 werd een attest van verlenging (tot en met 23 juni 2000) overgemaakt aan de verzekeringsmakelaar. Bij s...

 • Vonnis nr. 26272II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 14 februari 2006

  D. V. G., vertegenwoordigd door de V. R., in de persoon van haar Minister-President van de V. R., waarvan de burelen gevestigd zijn te , en meer specifiek de heer Minister van Onderwijs, Vorming en Werk, waarvan de kantoren gevestigd zijn te , verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. D. C. namens Mr. R. D. R., advocaten te N.. De rechtspleging ...

 • Vonnis nr. 26699I;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 5 januari 2006

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 7 april 2005, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 1 december 2005. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd. Tijdens de terechtzitt...

 • Vonnis nr. 28042II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 1 december 2005

  Aldus wordt beroep ingesteld tegen de beslissing dd. 12 januari 2005 van de verwerende partij, waarbij aan de eerste eisende partij de lijst van aanpassingen van de categorieën van zorgbehoevendheid o.a. voor wat de tweede eisende partij betreft, werd ter kennis gebracht. Door de beslissing a quo wordt de tweede eisende partij geacht vanaf 13 janua...

 • Vonnis nr. 26861II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 10 mei 2005

  - de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de graad dezer, alsmede de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid, die de eisende partij heeft opgelopen en overgehouden ingevolge letsels opgelopen bij het arbeidsongeval haar overkomen op 14 november 1996 te B.; - de aan de eisende partij toekomende vergoeding, te berekenen op basis van

 • Vonnis nr. 25090II;26170II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 12 april 2005

  c) een bedrag van 1 euro provisioneel voor vergoeding voor de materiele schade voortspruitend uit een blijvende arbeidsongeschiktheid (inkomstenverlies, economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot het leveren voor meerinspanningen tijdens professionele activiteiten). De vordering van de echtgenoten C.-B. strekt ertoe de ver...

 • Vonnis nr. 27836II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 12 april 2005

  De verwerende partijen werden regelmatig gedagvaard bij exploot hun betekend op 10 april 2001 door de gerechtsdeurwaarder B. Verschelden om te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde. Bij vonnis van 13 december 2004 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde verwezen. Tijd...

 • Vonnis nr. 22673II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 8 februari 2005

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 8 juni 2004, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 11 januari 2005. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd. Tijdens de terechtzitti...

 • Vonnis nr. 26382II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 11 januari 2005

  Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging omstandig de motivatie van de leerovereenkomst te vermelden, meer bepaald de feiten op grond waarvan de partij die de overeenkomst opzegt van oordeel is dat de opleiding niet tot een goed einde kan worden gebracht en het niet zinvol is de uitvoering van de leerovereenkomst verder te z...

 • Vonnis nr. 25240II;- van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 9 november 2004

  De verwerende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 19 mei 2004, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 12 oktober 2004. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd. De rechtbank heeft d...

 • Vonnis nr. 25262II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 24 mei 2004

  De verwerende partij werd regelmatig gedagvaard bij exploot haar betekend op 19 november 2002 door de gerechtsdeurwaarder Luc Pauwels in vervanging van gerechtsdeurwaarder Roger B. Moreels te Brussel. De vordering strekt ertoe de verwerende partij te doen veroordelen tot uitkering van een verergeringsbijslag wegens de verergering van de blijvende a...

 • Vonnis nr. 25986II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 24 mei 2004

  - de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de graad dezer, alsmede de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid, die de eisende partij heeft opgelopen en overgehouden ingevolge letsels opgelopen bij het arbeidsongeval hem overkomen op 10 maart 2003 te B.; - de aan de eisende partij toekomende vergoeding, te berekenen op basis van de g...

 • Vonnis nr. 26099I van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 6 mei 2004

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 5 november 2003, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 747 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 1 april 2004. De door artikel 747 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten werden nageleefd. Tijdens de terechtzitt...

 • Vonnis nr. 25438II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 18 december 2003

  Tijdens de terechtzitting van 20 november 2003 werd door de Rechtbank kennis genomen van het advies van het Openbaar Ministerie en van de schriftelijke repliek van de eerste verwerende partij, neergelegd ter griffie op 31 oktober 2003. De vordering De vordering werd ingeleid door het verzoekschrift dat de eisende partij bij een op 11 februari 2003 ...

 • Vonnis nr. 25172I van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 6 november 2003

  De eisende partij, verwerende partij op tegenvordering, verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 19 juni 2003, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 2 oktober 2003. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteiten wer...

 • Vonnis nr. 22357;22818I van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 2 oktober 2003

  De vordering van de vrijwillig tussenkomende partij strekt ertoe te zeggen dat het dagvaardingsexploot van 19 mei 2000 op rechtsgeldige wijze de N.V. E. P. I voor de rechtbank heeft gebracht en dienvolgens vast te stellen dat voormelde vennootschap vanaf die dagvaarding de aanwezige procespartij is. IN DE ZAAK A.R. nr. 22.818: V. L. G., bediende, v...

 • Vonnis nr. 23028V van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 24 juni 2003

  Aldus wordt beroep ingesteld tegen de beslissing van de Minister voor Maatschappelijke Integratie, daterend van 21 mei 2001, in zake de rechten op een tegemoetkoming als gehandicapte inge-volge de aanvraag dd. 21 augustus 2000. Door deze beslissing werd vanaf 1 september 2000: - de inkomensvervangende tegemoetkoming geweigerd, omdat het ver-dien-ve...

 • Vonnis nr. 25116III van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 19 juni 2003

  - de eisende partij een sanctie werd opgelegd in de vorm van een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 25 juni 2002 gedurende een periode van 26 weken (artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering); - de eisende partij werd uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkerin...

 • Vonnis nr. 23846/II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 10 juni 2003

  P.E., ambtenaar bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, geboren te Zottegem op 28 april 1974, wonende te , eisende partij, eisende partij in gedwongen tussenkomst, vertegenwoordigd door Mr. B. Van den Daele, advocaat te 9600 Ronse, Kasteelstraat nr. 34, tegen DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreed...

 • Vonnis nr. 24511II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 10 juni 2003

  De verwerende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter grif-fie op 16 januari 2003, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 13 mei 2003. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerech-te-lijk Wetboek voorge-schre-ven formali-teiten werden nage-leefd. Tijdens de te...

 • Vonnis nr. 21465II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 26 mei 2003

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter grif-fie op 20 december 2002, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 ,§ 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 28 april 2003. De door artikel 750 ,§ 2 van het Gerech-te-lijk Wetboek voorge-schre-ven formali-teiten werden nage-leefd. Tijdens de te...

 • Vonnis nr. 24376/II van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 11 maart 2003

  De eisende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter grif-fie op 7 november 2002, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 750 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 11 februari 2003. De door artikel 750 § 2 van het Gerech-te-lijk Wetboek voorge-schre-ven formali-teiten werden nage-leefd. De rechtbank

 • Vonnis nr. 24013III van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 3 februari 2003

  De heer Michiel Dhaene, substituut-arbeidsauditeur, wordt gehoord tijdens de openbare terechtzitting van 6 januari 2003 en legt een schrifte-lijk advies over. De eisende en de eerste verwerende partij wensen geen repliek te geven. Door de afwezigheid van de tweede verwerende partij wordt deze geacht af te zien van repliek. De vordering De vordering...

 • Vonnis nr. 24504III van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 3 februari 2003

  - de ten laste name van de hospitalisatiekosten op een gemeenschappelijke kamer voor zover het OCMW binnen een periode van 8 dagen schriftelijk in kennis wordt gesteld van de opname in een verpleeginrichting, mits betrokkene voldoet aan de volgende voorwaarden: xinschrijving in het bevolkingsregister van de woonplaats en het bewijs hiervan voorlegg...

 • Vonnis nr. 24079III van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 21 november 2002

  1. Het geschil (inzake de solidariteitsbijdrage op een overheidspensioen) is thans beperkt tot de gerechtskosten ingevolge de gevraagde afstand, waarover de gevatte, zelfs ten gronde onbevoegde, rechtbank uitspraak kan doen (impliciet Arbh. Gent, 6 maart 1998, A.R. 617/97, onuitg.). Het zou trouwens "kafkaiaans" zijn om voor een afstand van rechtsv...

 • Vonnis nr. 22092IV van Arbeidsrechtbank, Oudenaarde, 2 september 2002

  De verwerende partij verzocht bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 14 januari 2002, de rechtsdag te bepalen met toepassing van het artikel 747 ,§ 2 van het Ge- rechtelijk Wetboek. De rechtsdag werd bepaald op 3 juni 2002. De heer Michiel Dhaene, substituut-arbeidsauditeur wordt gehoord tijdens de openbare terechtzitting van 3 juni 2002 en

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien