in Arbeidsrechtbanken > Hasselt
in vLex België

37 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Hasselt

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 2120963 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2013

  Gezien de inleidende dagvaarding, betekend op 10 april 2012, waarbij aanleggende partij de veroordeling vraagt van verwerende partijen tot betaling van euro 12.642,74, onder aftrek van een netto uitbetaald voorschot van euro 3.959 en te vermeerderen met de intresten en de kosten. De partijen werden behoorlijk opgeroepen. Aanleggende partij en de ee...

 • Vonnis nr. 2070567 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 6 maart 2008

  Zoals reeds uiteengezet in het tussenvonnis dd. 28 juni 2007 hebben de heer V en mevrouw L een akte echtscheiding onderlinge toestemming dd. 1 augustus 2003 overeengekomen waarin het volgende geregeld werd: - de partijen komen co-ouderschap overeen - de echtgenoten komen bijgevolg overeen dat zij gezamenlijk het gezag over de persoon en het beheer ...

 • Vonnis nr. 2071840 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 9 januari 2008

  Eisende partij -sinds 26 maart 1974 lid van de Rijkswacht- maakte in juni 1976 deel uit van de Bijzondere wegpolitie (BWP of "De Zwaantjes") van Brussel en werd op 3 januari 1977 van ambtswege gemuteerd naar de autowegpolitie (AWP) te Antwerpen. Eind maart 1979 werd hij op eigen aanvraag gemuteerd naar de autowegenpolitie te Hasselt. Na enkele jare...

 • Vonnis nr. 2052683 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 16 november 2007

  - Mevrouw S., O., bediende, geboren op 29 juli 1963, wonende te , eisende partij op hoofdeis, verwerende partij op tegeneis, vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw K.ROUFFART, afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie, Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt. Tegen: - T. V.Z.W., ondernemingsnummer, met vennootschapszetel gevestigd

 • Vonnis nr. 2060932 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 29 augustus 2007

  Overwegende dat de meest relevante voorgaanden tussen partijen, conform de voorliggende stukken, chronologisch overeenstemmende gegevens, conclusies en nader verstrekte inlichtingen en de weergave van hun wederzijdse standpunten, kunnen geresumeerd worden als volgt. Eisende partij is op 16 januari 2003 bij geschreven arbeidsovereenkomst voor onbepa...

 • Vonnis nr. 2060917 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 29 januari 2007

  F.H., geboren te H., onderwijzeres, wonende te M, eisende partij, in persoon aanwezig ter zitting en vertegenwoordigd door Mr. S.CAUWENBERGHS loco Mrs. DEVOS & VAN DEN EYNDE, advocaten te 2440 GEEL, Diestseweg 155; tegen: SCHOLENGROEP X., behorende tot het Gemeenschapsonderwijs, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht door he...

 • Vonnis nr. 2042151 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 16 november 2005

  - I., ondernemingsnummer *, met vennootschapszetel gevestigd te *, *, eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. K.CAERS, advocaat in de associatie GEYSKENS-VANDEURZEN & VENNOTEN C.V.B.A., kantoorhoudend te 3580 Beringen, Scheigoorstraat 5. Tegen: - T.P., ergotherapeute, geboren te * op *, wonende te *, *, verwerende partij, in persoon aanwezig ter

 • Vonnis nr. 205-K-2 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 9 maart 2005

  - J.V., x, geboren te x op , wonende tex ,x , eisende partij, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging ingevolge beschikking op eenzijdig verzoekschrift van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Hasselt dd.x met pro deo nummer x, verschijnend in persoon, bijgestaan door Mr. x, advocaat te x,x. Tegen: - G.V., in zijn hoedanighei...

 • Vonnis nr. 2032125 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 21 januari 2005

  Op verzoek van verwerende partij werden de partijen bij gerechtsbrief d.d. 31 augustus 2004 opgeroepen om met toepassing van artikel 751 Ger. W. aanwezig te zijn op de openbare terechtzitting van 17 december 2004. De partijen werden op deze zitting in hun middelen en besluiten gehoord. 2) FEITELIJKE GEGEVENS EN SITUERING VAN DE BETWISTING Eisende p...

 • Vonnis nr. 2040839 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 21 januari 2005

  Gelet op de onmogelijkheid van de Rechtbank om te zetelen in dezelfde samenstelling als tijdens de vorige terechtzitting, worden de conclusies en middelen van partijen integraal hernomen voor de thans anders samengestelde zetel. 2) SITUERING VAN DE BETWISTING EN PROCEDURIËLE VOORGAANDEN Het beroep in onderhavige zaak is gericht tegen een beslissing...

 • Vonnis nr. 2023780 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 2 september 2004

  DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de MINISTER VAN FINANCIËN, ALGEMEEN SECRETARIAAT, COMPTABILITEIT EN BEGROTING, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Bisschofheimlaan, 38, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. Lafosse loco Mr.F.REARD, advocaat te 3700 Tongeren, Kogelstraat, 19. In de inleidende dagvaarding van 27.11.200...

 • Vonnis nr. 2032146 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 17 mei 2004

  - CENTRALE DER VOEDING EN HOTELARBEIDERS ABVV GEWEST TURNHOUT-LIMBURG, in de persoon van haar gewestelijk secretaris mevrouw N. H., wonende te W., met zetel te 2300 Turnhout, Grote Markt 48, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. J.PEETERS, advocaat in het advocatenkantoor NULENS & VENNOTEN te 3500 Hasselt, Leopoldplein 8. 1 Procedure De rech...

 • Vonnis nr. 2040026 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 10 februari 2004

  - HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIË (A.C.V.), met zetel gevestigd te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eisende partij, vertegenwoordigd bij volmacht door mevrouw A.TRUYENS, afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie te 3500 Hasselt, Mgr.Broekxplein, 6. Tegen: - H.E. - N.I., NV, verwerende partij, vertegenwoordigd doo...

 • Vonnis nr. 2023728 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 19 september 2003

  De rechtbank heeft kennis genomen van het schriftelijk advies van mevrouw C. Wouters, eerste-substituut-arbeidsauditeur, neergelegd ter griffie op 5 juni 2003, en van de repliekbesluiten voor eisende partij, neergelegd ter griffie op 26 juni 2003. 2) SITUERING EN VOORWERP VAN HET GESCHIL De rechtbank verwijst desbetreffend naar haar tussenvonnis va...

 • Vonnis nr. 2023686 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2003

  De rechtbank heeft kennis genomen van het schriftelijk advies van mevrouw C. Wouters, eerste-substituut-arbeidsauditeur, neergelegd ter griffie op 14 maart 2003 en de repliekbesluiten voor eisende partij, neergelegd ter griffie op 20 maart 2003. 2) FEITELIJKE GEGEVENS EN VOORWERP VAN HET GESCHIL Het beroep van eiser is gericht tegen een beslissing ...

 • Vonnis nr. 2023826 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 22 april 2003

  - xx, met zetel te xx (Nederland), xx, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Deventer onder het nummer xx, eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. I.DECLERCK, loco Mr. K.STAPPERS, advocaat te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 54-57. Tegen: - De heer xx, monteur, geboren op 21 oktober 1966, wonende te xx, xx, v...

 • Vonnis nr. 2020348 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 21 oktober 2002

  - x x, ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder het nummer x, met maatschappelijke zetel gevestigd te x x, x x, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. J.NULENS, advocaat te 3500 hasselt, Leopoldplein 8. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL : Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het rechtsplegingsdoss...

 • Vonnis nr. 2010742 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 14 november 2001

  DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Waterloolaan, 76, eisende partij, vertegenwoordigd door Mr.G.PAUWELS, advocaat te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 84A. tegen: NV C.B., -/-, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. K.VANSTIPPELEN loco Mr. M.DEWAEL, advocaat te 3400 LANDEN, S...

 • Vonnis nr. 2000/129 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 7 november 2001

  DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan, 7, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.KNAEPS, advocaat te 3500 HASSELT, Willekensmolenstraat 72/1-2. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gelet op de onmogelijkheid van de rechtbank om te zetelen in dezelfde samenst...

 • Vonnis nr. 2002344 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 19 oktober 2001

  Gelet op de onmogelijkheid van de Rechtbank om te zetelen in dezelfde samenstelling als tijdens de vorige terechtzitting, worden de conclusies en middelen van partijen integraal hernomen voor de thans anders samengestelde zetel. 1) FEITELIJKE GEGEVENS EN PROCEDURE De Rechtbank verwijst terzake naar de feitelijke uiteenzetting in haar tussenvonnis v...

 • Vonnis nr. 99/2418 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 17 september 2001

  - , met maatschappelijke zetel te , , verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. J.PEETERS, advocaat in de associatie Mrs. NULENS, KUMPEN, VANDEPUT, VANDECASTEELE, GYMZA, BIELEN, SMETS, PEETERS & HOREMANS, advocaten te 3500 Hasselt, Leopoldplein, 8. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : 1 I. PROCEDUREEL : - het gedinginleidend exploot van d...

 • Vonnis nr. 99/3546 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 27 juni 2001

  Recapitulatief kan worden vermeld dat het gaat om een procedure die in essentie voortvloeit uit twee door verwerende partij aan eiseres betekende R.V.A.?beslissingen d.d. 14/9/1999 waarbij aan eiseres de hoedanigheid van deeltijds werknemer met behoud van rechten niet werd toegekend en waarbij zij vanaf 16/8/1999 niet toegelaten werd tot het recht

 • Vonnis nr. 2000/933 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 11 juni 2001

  - , ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder het nummer , met zetel gevestigd te , , verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. K.GEERTS, advocaat te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 3. Gelet op het inleidend exploot van dagvaarding dd. 13 maart 2000 door het ambt van gerechtsdeurwaarder L.ROPPE met standplaats te Beringen ten verzoe...

 • Vonnis nr. 2000/240 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 28 mei 2001

  - , ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder het nummer , met maatschappelijke zetel te , , verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. K.GEERTS, advocaat te 3000 Leuven, Frederik Lintstraat 3. Gelet op het inleidend exploot van dagvaarding dd. 16 december 1999 door het ambt van gerechtsdeurwaarder M.SMEETS met standplaats te Sint-Trui...

 • Vonnis nr. 96/5362 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 2 mei 2001

  DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan, 7, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. V BOESMANS, advocaat te 3000 LEUVEN, Sint-Maartenstraat 58. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het rechtsplegingsdossier en nader o...

 • Vonnis nr. 99/3487 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 2 mei 2001

  DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan, 7, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. T.LENAERTS loco Mr. G.LENAERTS, advocaat te 3680 MAASEIK, Prinsenhoflaan 4. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het rechtsplegingsdo...

 • Vonnis nr. 99/1436 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2001

  HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID, openbare instelling met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. H.VANBOCKRIJCK loco Mr. A.LINDEMANS, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 523. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het recht...

 • Vonnis nr. 2000/65 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 14 februari 2001

  HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID, openbare instelling met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. H.VANBOCKRIJCK loco Mr. A.LINDEMANS, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 523. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het recht...

 • Vonnis nr. 99/3211 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 3 januari 2001

  DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. V BOESMANS, advocaat te 3000 LEUVEN, Sint-Maartenstraat 58. VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS : I. PROCEDUREEL: Gezien de stukken van het geding, gevoegd bij het rechtsplegingsdossier en nader om...

 • Vonnis nr. 99/484 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 20 november 2000

  - het inleidend exploot van dagvaarding, betekend aan verwerende partij op 18/2/1999 door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Buntinx, optredend voor het ambt van gerechtsdeurwaarder De Sy, met standplaats te Beringen; - het verzoekschrift in toepassing van artikel 747 § 2 Ger.W., uitgaande van eisende partij en ontvangen ter griffie op 20/04/1999...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien