in Arbeidsrechtbanken > Gent
in vLex België

23 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Gent

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 10/2052 van Arbeidsrechtbank, Gent, 6 december 2010
 • Vonnis nr. 09/1743 van Arbeidsrechtbank, Gent, 8 maart 2010

  - EISENDE PARTIJ OP HOOFDVORDERING - VERWERENDE PARTIJ OP TEGENVORDERING - ter zitting vertegenwoordigd door Mr.S.VANOVERBEKE, advocaat met kantoor te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Driekoningen-straat 3 ; TEGEN : C Peter, wonende te, - VERWERENDE PARTIJ OP HOOFDVORDERING - EISENDE PARTIJ OP TEGENVORDERING - ter zit-ting vertegenwoordigd door Mr.I.ABBEL...

 • Vonnis nr. 09/1222 van Arbeidsrechtbank, Gent, 28 februari 2010

  Bij conclusies neergelegd ter griffie op 30 december 2009 vraagt de verwerende partij de vordering van eisende partij af te wijzen en de heer C te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding. Ter zitting: - werd meegedeeld dat er geen vordering ingesteld werd i.v.m. betichting van vals...

 • Vonnis nr. 09/552 van Arbeidsrechtbank, Gent, 28 februari 2010

  De vordering werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 28 maart 1997. De zaak werd niet behandeld op de inleidende zitting. Zij werd terug opgeroepen op vraag van de RSZ voor de zitting van 8 november 1999. Maar ook dan werd de zaak niet behandeld (en uiteindelijk zelfs weggelaten van de rol). De heer JB is overleden op 8 april 2008. Op 2 maart 200...

 • Vonnis nr. 08/3175 van Arbeidsrechtbank, Gent, 16 november 2009

  - Een deskundig onderzoek te bevelen en een accountant als ge-rechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht advies te ver-strekken over de waarde van de commercialisering door verweer-ster van de intellectuele eigendomsrechten aan verweerster toebe-horend en dit voor de periode sedert het ontslag tot zolang ver-weerster het genot van de door eis...

 • Vonnis nr. 08/2498 van Arbeidsrechtbank, Gent, 7 september 2009

  - 159.557,52 euro bruto ten titel van aanvullende opzeggings-vergoeding tengevolge van de verkeerde berekening in hoofde van verweerster, te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten op dit brutobedrag; - 353.610,53 euro bruto ten titel van bijkomende opzeggings-vergoeding op grond van artikel 40 Arbeidsovereenkomstenwet te vermeerd...

 • Vonnis nr. 08/2838 van Arbeidsrechtbank, Gent, 6 juli 2009

  § de afgifte binnen de 14 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis van alle correct ingevulde sociale en fiscale docu-menten meer bepaald de C4, de individuele rekening 2008, de loonafrekening juli 2008, het tewerkstellingsattest en de vakantie-attesten, onder verbeurte van een dwangsom van 25 euro per dag en per ontbrekend document; §

 • Vonnis nr. 08/1112 van Arbeidsrechtbank, Gent, 6 juli 2009

  TEGEN : V.Z.W. ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT, gedinghervattende partij voor de V.Z.W. SOCIALE EN FISCALE DIENSTEN VOOR WERKGEVERS (in het kort S.F.D.W.), met zetel te 3000 LEUVEN, Diestsevest 14, ondernemingsnummer 473.329.910, - VERWERENDE PARTIJ IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING - ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat in eigen naam

 • Vonnis nr. 08/2838 van Arbeidsrechtbank, Gent, 6 juli 2009

  § de afgifte binnen de 14 dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis van alle correct ingevulde sociale en fiscale docu-menten meer bepaald de C4, de individuele rekening 2008, de loonafrekening juli 2008, het tewerkstellingsattest en de vakantie-attesten, onder verbeurte van een dwangsom van 25 euro per dag en per ontbrekend document; §

 • Vonnis nr. 08/811 van Arbeidsrechtbank, Gent, 15 juni 2009

  - welke repercussies hebben de aangiftes van schuldvordering van 27 februari 2003 en 24 juni 2004 en het vonnis (vonnissen?) op de wettelijke voorschriften aangaande de verjaring, zoals ratio-ne temporis van toepassing? - werd de brief van 13 september 2007 aangetekend verzonden? - dient in verband met de verjaring een onder-scheid te worden gemaak...

 • Vonnis nr. 180222 van Arbeidsrechtbank, Gent, 9 februari 2009

  Deze strekt ertoe de eiseres op hoofdeis, verweer-ster op tegeneis, te veroordelen tot de betaling van de bijdragen die verschuldigd zijn in het pa-ritair comité nr. 145 (verminderd met de reeds be-taalde bijdragen maar verhoogd met interesten). Ook vordert zij de kosten van het geding. III. DE FEITEN. De P.N. is een vzw die werd opgericht met als

 • Vonnis nr. 177861-178251 van Arbeidsrechtbank, Gent, 2 februari 2009

  De partijen werden opgeroepen voor de zitting van 5 januari 2009. Zij zijn verschenen, en werden ge-hoord in de uiteenzetting van hun middelen. De de-batten werden hernomen voor de anders samengestelde zetel. De partijen legden een bundel neer; de de-batten werden gesloten. II. VORDERING. De hoofd- en de tegenvordering werden omschreven en ontvanke...

 • Vonnis nr. 08/457 van Arbeidsrechtbank, Gent, 19 januari 2009

  - VERWERENDE PARTIJ - ter zitting ver-tegenwoordigd door Mr.A.VAN HOOREBEKE advocaat in eigen naam en loco Mr.K.VANHAERENTS, advocaat, beiden met kantoor te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149, 11e verdieping. I. PROCEDURE. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding van 12 februari 2008. De partijen stelden een conclusiekalender voor. Die werd bekrachtigd...

 • Beschikking nr. 08/07/C van Arbeidsrechtbank, Gent, 14 januari 2009

  De eisende partij vordert in haar syntheseconclusie (art. 748bis Ger.W.) de verwe-rende partij het bevel op te leggen om zich gedurende een periode van twaalf maanden vanaf 16.10.2008 te onthouden van elke uitoefening van de activiteit, die de verweerder heeft uitgeoefend - met name het opsporen en bezoeken van klanten en potentiële klanten met het...

 • Vonnis nr. 151254/01 van Arbeidsrechtbank, Gent, 15 december 2008

  De nv A. is een bedrijf dat geneesmiddelen ver-deelt bij apothekers. Het heeft daarvoor chauf-feurs in dienst om de geneesmiddelen met bestelwa-gens af te leveren. Het gaat vaak om dringende le-veringen, die bezorgd moeten worden in het hele land en in drukke winkelstraten. Het gebeurt dan ook dat de chauffeurs boetes oplo-pen in het wegverkeer. De...

 • Vonnis nr. 177902 van Arbeidsrechtbank, Gent, 10 november 2008

  De partijen werden opgeroepen voor de zitting van 29 september 2008. Omdat er op 13 oktober 2008 blijkbaar ook nog andere zaken hangende waren tus-sen partijen, zou de zaak op 13 oktober 2008 worden besproken. De partijen zijn verschenen, en werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen en conclusies. De debatten werden gesloten. Na de herope...

 • Vonnis nr. 08/595 van Arbeidsrechtbank, Gent, 10 november 2008

  "Mevrouw W.N. blijkt niet in staat een voor haar niveau aan-vaardbare kwaliteit te halen binnen haar werk, toont zich uiterst onwillig en onbetrouwbaar in het nakomen van afspraken en het afwerken van taken, rapporteert nauwelijks, en eerder uit fou-ten te leren en oplossingsgericht te reageren als iets misloopt, gaat haar aandacht en energie steev...

 • Vonnis nr. 179859 van Arbeidsrechtbank, Gent, 1 september 2008

  DS trad op 1 april 2002 in dienst bij de vzw C. De partijen sloten een arbeidsovereenkomst voor deel-tijdse arbeid en van onbepaalde duur. DS werd te-werk gesteld als administratief bediende. Zij heeft de arbeidsovereenkomst zelf opgezegd; de overeenkomst liep ten einde op 15 oktober 2006. In de maand juli van 2006 deed zich een probleem voor door

 • Vonnis nr. 175054/06 van Arbeidsrechtbank, Gent, 1 september 2008

  De partijen sloten op 31 juli 2004 een arbeidsovereenkomst voor on-bepaalde duur en van voltijdse arbeid. [de werknemer] werd bij [de werkgever] tewerkgesteld als IT-medewerker. Hij had voordien bij [de werkgever] gewerkt in het kader van een individuele beroepsopleiding. Vanaf 15 juli 2004 werkte ook XX. bij [de werkgever]. [de werkgever] is een

 • Vonnis nr. 179984 van Arbeidsrechtbank, Gent, 23 juni 2008

  De vordering werd ingeleid bij middel van een verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter griffie op 19 november 2007. De partijen werden opgeroepen ter openbare terechtzitting van deze kamer voor de zitting van 2 juni 2008 krachtens artikel 747 § 2 Ger.W. (...). VORDERING. De vordering van eisende partij, zoals geformuleerd in het verzoekschrift...

 • Vonnis van Arbeidsrechtbank, Gent, 26 maart 2008

  eisende partij, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door Mevr. I. Rodaer, volmachtdrager, afgevaardigde van een representatieve organisatie voor werknemers met kanto-ren te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 9. TEGEN : RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (R.V.A.), openbare instelling met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, verwerende partij, ter op...

 • Vonnis nr. 180234 van Arbeidsrechtbank, Gent, 18 februari 2008

  De gedaagde partij, bijdrageplichtige werkgever is ingeschreven bij de eisende partij onder nummer X. Zij bleef in gebreke tijdig de bijdragen voor so-ciale zekerheid voor het tweede kwartaal 2007 te betalen. IN RECHTE : Bij exploot van dagvaarding op 20 december 2007 betekend door gerechtsdeurwaarder W, met kantoor te Y, stelt de eisende partij ee...

 • Vonnis nr. 175453/06 van Arbeidsrechtbank, Gent, 4 oktober 2007

  A.B. en de bvba Global S. (hierna aangeduid als: Global S.) sloten op 19 juli 2004 een arbeidsovereenkomst voor bedienden. Voordien had A.B. reeds bij het bedrijf gewerkt als uitzendkracht. De opdracht van A.B. be-stond erin trainingen te geven aan bedrijven die een bepaald pakket van software gebruiken. De arbeidsovereenkomst vermeldt als plaats v...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien