in Arbeidsrechtbanken > Brugge
in vLex België

36 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Brugge

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 13/2341/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 5 maart 2014
 • Vonnis nr. 13/1179/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 19 februari 2014
 • Vonnis nr. 12/2802/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 8 augustus 2013
 • Vonnis nr. 11/733/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 7 december 2011
 • Vonnis nr. 11/444/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 7 december 2011
 • Vonnis nr. 10/2977/A en 11/8/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 7 september 2011
 • Vonnis nr. 09/3.055/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 12 augustus 2010
 • Vonnis nr. 10/330/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 20 juli 2010

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 8 juli 2010 (art. 704 Ger.W.) en werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen waarna de debatten werden gesloten. Eisende partij verklaarde eveneens op te treden voor haar minderjarig kind A. H. (°17.08.2009) in haar hoedanigheid van ouder en wettige vertegenwoordigster. Het...

 • Beschikking nr. 10/7/C van Arbeidsrechtbank, Brugge, 20 juli 2010

  Overigens geldt art. 630, laatste lid Ger.W. niet voor een sociale overheidsdienst, wiens activiteit zich tot heel het land uitstrekt (Petit J., Sociaal Procesrecht, 664), en zou verweerder door deze landelijke activiteit niet het vereiste belang hebben om een exceptie van territoriale onbevoegdheid op te werpen; een belang is conform art. 17 Ger.W...

 • Vonnis nr. 07/124388/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 26 mei 2009

  Bij vonnis van 3 april 2007 werd een deskundige aangesteld. Tegen dit vonnis werd op 13 december 2007 beroep ingesteld bij het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge. Bij conclusies van 13 mei 2008 hervatte A.B. nv het geding voor W.E.Verzekeringen. Bij arrest van 9 oktober 2008 werd het beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaard, en werd de zaak te...

 • Vonnis nr. 07/132.022/A van Arbeidsrechtbank, Brugge, 6 februari 2008

  Alhoewel regelmatig opgeroepen overeenkomstig art. 704 Ger.W. bij brief d.d. 27 september 2007, is verweerder ter openbare terechtzitting van 2 januari 2008 niet verschenen, noch iemand voor hem. Verstek werd door eiser gevorderd tegen verweerder en het werd door de rechtbank vastgesteld. De eiser werd gehoord in de uiteenzetting van zijn middelen

 • Vonnis nr. 130815-130816-130817 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 26 juni 2007

  _____________________________________________________________________________________ De behandeling van het geschil verliep in toepassing van art. 2 e.v. Wet 15/6/1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN - MIDDELEN: Eiser bestrijdt verweerders drie beslissingen van 30 maart 2007 waarin zij...

 • Vonnis nr. 116822 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 26 juni 2007

  _____________________________________________________________________________________ Eiser bestrijdt verweerders beslissing van 15 januari 2004 waarin de juridische tweedelijnsbijstand werd geweigerd omdat het voorgenomen beroep kennelijk ongegrond was. Eiser voert aan : - verweerder kan niet terugkomen op een reeds toegekend recht door een nieuwe...

 • Vonnis nr. 118161 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 13 juni 2007

  Eiseres bestrijdt verweerders beslissing van 29 april 2004 waarin geen tussenkomst wordt verleend in de medische kosten van 2.770,32 euro omdat noch het S.ziekenhuis noch eiseres zelf tijdig een aanvraag daartoe heeft ingediend en het niet ging om dringende medische steun, de enige waarop zij nog recht heeft. ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE - 7e Kamer - OP...

 • Vonnis nr. 130152 e.v. van Arbeidsrechtbank, Brugge, 9 mei 2007

  De vorderingen (in de zaken AR 130152, 130153, 130154 en 130155) werden regelmatig ingesteld bij verzoekschriften ontvangen ter griffie op 1 februari 2007, zoals blijkt uit het dossier van de rechtspleging. De vordering in de zaak AR 130379 werd regelmatig ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie op 19 februari 2007, zoals blijkt uit het

 • Vonnis nr. 129813 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 14 februari 2007

  In toepassing van art. 54 §1 Vreemdelingenwet werd voor hen evenwel de gemeente Zedelgem als verplichte plaats van inschrijving bepaald. Overeenkomstig art. 2 §5 Wet 2 april 1965 kende verweerder hen dan ook terecht de maatschappelijke dienstverlening toe. Eisers asielaanvraag kwam ten einde toen de procedure werd gesloten op 12 september 2006 inge...

 • Vonnis nr. 127309;- van Arbeidsrechtbank, Brugge, 3 augustus 2006

  Eisers bestrijden verweerders beslissing van 30 maart 2006 waarin het equivalent leefloon vanaf 7 maart 2006 werd geweigerd omdat zij niet wensten in te gaan op het opnamevoorstel van Fedasil in het federaal opvangcentrum te K.. Zij roepen de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur in, de niet-uitvoering van het bevel om het grondgebied

 • Vonnis nr. 125642;125876;- van Arbeidsrechtbank, Brugge, 14 juni 2006

  Eisers bestrijden een beslissing van verweerder die hen zou meegedeeld zijn bij schrijven van 30 november 2005, waarin de maatschappelijke dienstverlening werd geweigerd, hoewel de voorgestelde opvang via Fedasil niet uitvoerbaar was gebleken. Volgens eisers moet verweerder vanaf 26 augustus 2005 instaan voor steun zolang zij niet in een federaal o...

 • Vonnis nr. 120725 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 11 oktober 2005

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 27 april 2005, alwaar zij werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen, waarna de debatten werden gesloten en het O.M. mondeling advies verleende, waarop partijen niet repliceerden. Vervolgens werd de zaak in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op de zitting van heden. De recht...

 • Vonnis nr. 120725;- van Arbeidsrechtbank, Brugge, 11 mei 2005

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 27 april 2005, alwaar zij werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen, waarna de debatten werden gesloten en het O.M. mondeling advies verleende, waarop partijen niet repliceerden. Vervolgens werd de zaak in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op de zitting van heden. De recht...

 • Vonnis nr. 103648;- van Arbeidsrechtbank, Brugge, 1 februari 2005

  In ons vonnis van 12 oktober 2001 werd dr. R. Watteyne aangesteld om als deskundige advies te geven over de vraag of eiser getroffen is door een beroepsziekte uit de lijst bij het kb van 28 maart 1969 of buiten de lijst en zo ja, met welke arbeidsongeschiktheden. De deskundige heeft zijn opdracht uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de proc...

 • Vonnis nr. 116518 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 22 december 2004

  Bij tussenvonnis van de zesde kamer van de arbeidsrechtbank alhier d.d. 1 juni 2004, werd de vordering van eiser ontvankelijk verklaard, waarna de zaak naar de bijzondere rol werd verwezen teneinde verweerder toe te laten aanvullende stukken neer te leggen en eiser toe te laten daarover te concluderen. De partijen zijn verschenen ter openbare terec...

 • Vonnis nr. 103568 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 19 oktober 2004

  Eiser vraagt verweerder te veroordelen tot de wettelijke vergoedingen conform de besluiten van de deskundige, op een basisloon van 12.637,38 euro alsook de medische kosten, de intrest vanaf de dagvaarding en de kosten. Verweerder merkt op dat de vergoeding slechts kan ingaan 120 dagen vóór eisers aanvraag van 10 februari 1999 en dus pas vanaf 13 ok...

 • Vonnis nr. 117536 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 8 september 2004

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 9 juni 2004, alwaar zij werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen, waarna de debatten werden gesloten. Het O.M. legde zijn schriftelijk advies neer ter griffie op 22 juni 2004. Dit advies werd aan partijen betekend op 23 juni 2004. Na verloop van de aan partijen toegestane replie...

 • Vonnis nr. 118163 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 16 juli 2004

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 12 juli 2004 en werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen. Eisende partij repliceerde op het mondeling advies van het Openbaar Ministerie, verwerende partij had geen repliek. De rechtspleging gebeurde in het Nederlands, overeenkomstig de artikelen 2 en volgende van de wet van 15

 • Vonnis nr. 109862 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 1 december 2003

  Eiseres vraagt verweerster te veroordelen tot betaling van de wettelijke vergoeding voor haar verwijdering uit het risico van o.a. 1.404.03 omwille van haar zwangerschap. Zij staat in voor de thuisbegeleiding van doof-blinde volwassenen en is opvoedster in een afdeling voor volwassen mentaal gehandicapten. Zij betwist, op grond van enkele medische

 • Vonnis nr. 114618 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 12 november 2003

  De partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 24 september 2003, alwaar de partijen werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor neerlegging advies O.M. gesteld werd op de zitting van 8 oktober 2003. Na verloop van de aan partijen toegestane repliektermijn (21 oktober 2003), w...

 • Vonnis nr. 112596 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 8 oktober 2003

  Alhoewel regelmatig opgeroepen overeenkomstig art. 704 Ger.W. bij gewone brief van 17 juni 2003, zijn verweerders ter inleidende terechtzitting van 10 september 2003 niet verschenen noch iemand voor hen. Verstek werd door eiser gevorderd tegen verweerders en het werd door de Rechtbank vastgesteld. De eiser is verschenen ter openbare terechtzitting

 • Vonnis nr. 112999 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 24 september 2003

  Partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 11.06.2003 (art. 754 Ger. W.), waarop eisende partij q.q. conclusies tot gedinghervatting heeft neergelegd, waarbij Mevrouw M. M., onbekwaam werd verklaard bij beschikking van het Vredegerecht van het 3de kanton te Brugge d.d. 08.01.1999. Partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting...

 • Vonnis nr. 109773 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 8 januari 2003

  Partijen zijn verschenen ter openbare terechtzitting van 13.11.2002 (art. 754 Ger. W.) en werden gehoord in de uiteenzetting van hun middelen, waarna de zaak voor beraad werd gesteld op de zitting van 11.12.2002. Het advies werd neergelegd ter griffie op 18.11.2002 en werd betekend aan partijen op 19.11.2002 overeenkomstig art. 767 ,§ 3 Ger.W. Eise...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien