8 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW.

Wetgeving › Sección Única

Linked as:

Extract


8 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW.

HOOFDSTUK I. - Definities.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ketel : het geheel bestaande uit ketellichaam en brander ontworpen en samengebouwd om uitsluitend samen te functioneren en dat de door verbranding vrijgekomen warmte doorstuurt naar het water. Deze inrichting wordt Unit genoemd;

2° brander : elke nieuwe brander bestemd voor de uitrusting van een ketel;

3° toestel : ketel of brander;

4° nominaal thermisch vermogen (in kW) : warmte-inhoud van de nominale hoeveelheid brandstof die per tijdseenheid kan worden toegevoerd aan de brander, rekening houdend met de onderste verbrandingswaarde van de brandstof;

5° gasvormige brandstof : elke brandstof die bij een temperatuur van 15° C onder een druk van 1 bar in een gasvormige toestand verkeert;

6° vloeibare brandstof : gasolie voor verwarming, als gedefinieerd in de norm NBN T 52-716 (Aardolieproducten - Gasolie verwarming - Specificaties), en gasolie voor verwarming extra, overeenstemmend met de norm NBN-EN 590 (Brandstoffen voor wegvoertuigen - Gasolie diesel - Eisen en beproevingsmethoden), voorzover het zwavelgehalte maximum 50 mg/kg bedraagt;

7° propaangas : propaangas als gedefinieerd in de norm NBN T 52-706;

8° de bevoegde autoriteit : Directoraat-generaal Bescherming Volksgezondheid : leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

9° CEN : het Europees Comité voor Normalisatie;

10° procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling : de procedures die zijn vastgelegd in de bijlagen III tot V;

11° de Minister : de federale Minister die het Leefmilieu onder zijn bevoegdheden heeft;

12° de bevoegde diensten : de bevoegde autoriteit en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.

Art. 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op de op de markt gebrachte olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW.

§ 2. Dit besluit bepaalt de toegelaten NOX- en CO-emissieniveaus voor de in artikel 2, § 1, bedoelde toestellen.

Art. 3. Vallen niet onder het toepassingsgebied van dit besluit :

- centrale verwarmingsketels die gestookt kunnen worden met verschillende brandstoffen, waaronder vaste brandstoffen;

- doorstromingstoestellen voor de ogenblikkelijke bereiding van warm water;

- ketels die...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Belgium

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company