ziektewet belgie

 • Recevoir les alertes:
 • par courriel
  Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
 • par RSS

23 documents pour ziektewet belgie
 • 1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in arti-kel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebb...

  ...2. Artikel 136, § 2, eerste lid, Ziektewet bepaalt dat de bij deze wet bepaalde prestaties ...

 • - de artikelen 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, en 94, eerste lid, en 100, §1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994; - de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; - het algemeen rechtsbeginsel...

  ... op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, het hoger beroep van de verweerster gedeeltelijk ...

 • In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger be-roep van de eiser slechts gegrond in de mate dat geen rekening werd gehouden met het op 10 april 2008 betaalde bedrag van 45 euro en hervormt zij het bestreden vonnis enkel op dat punt. Voor het overige verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep ongegron...

  ... conform artikel 35, § 2, van de Ziektewet. Artikel 95 van de Ziekenhuiswet somt aldus op ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, en X, die verklaar van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2013 hebben ingediend om de schorsing van d tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke...

  ...Verzoekster geniet een Ziektewet-uitkering. Zij ontvangt een dagloon van 69,81 ... hun verblijf in RvV X - Pagina 4 België ten laste vallen van de sociale bijstand. De Raad ...

 • FORTIS CORPORATE INSURANCE, naamloze vennootschap, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Amstelveen (Nederland), Professor J. H. Bavincklaan 1, met bijkantoor in België te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre B...

  ... verzorging en uitkeringen (hierna: de Ziektewet) worden de bij deze gecoördineerde wet bepaalde ...

 • x het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen eindvonnis van 14 februari 2003 van de Arbeidsrechtbank te Turnhout, (A.R. 25.688), aan partijen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op 18 februari 2003 in toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; x het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van

  ... wet van 14 juli 1994, hierna Ziektewet genoemd) als arbeidsongeschikt erkend. Sindsdien ...DE WINTER, 'Schaderegeling in België, vierde editie 2001', A.J.T - Memo 's, uitg. Mys ...

 • x het eensluidend verklaard afschrift van het eindvonnis van 4 juni 1999 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, (A.R. 252.668), aan partijen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op 9 juni 1999 in toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; x het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit Hof op 1 juli 1999; x de co...

  ... augustus 1993 (thans artikel 25 van de Ziektewet). Deze aanvraag tot tussenkomst was voorzien van ... aandoening en toestemming heeft om in België de geneeskunde uit te oefenen. De Koning kan ...

 • r) In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De rechtbank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven: s) "Tussen de he...

  ... op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde ...

 • De partijen werden gehoord in de mondelinge uiteenzetting van hun middelen en conclusies ter openbare terechtzitting van 4 maart 2010, waarna de debatten werden gesloten. Het openbaar ministerie heeft op 11 maart 2010 zijn schriftelijk advies ter griffie neergelegd. Er werd een repliektermijn tot 25 maart 2010 voorzien, waarna de zaak in beraad wer...

  ... 103 § 1, 3° van de gecoördineerde ziektewetten van 14 juli 1994 kan de werknemer geen aanspraak ... constante rechtspraak en rechtsleer in België slechts toegepast worden, wanneer de houder van ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 26 april 2011 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 februari 2011 tot weigering van verblijf van mee dan drie maanden met bevel om het grondgebied te ve...

  ... waarschuwing dat op 1 januari 2012 haar ziektewet-uitkering wordt stopgezet,. betaling uitkering 15 ...de boekhouding. Om nu ook in België als volwaardig boekhoudster (en niet louter als ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie