ziektewet belgie

 • Recevoir les alertes:
 • par courriel
  Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
 • par RSS

22 documents pour ziektewet belgie
 • - de artikelen 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, en 94, eerste lid, en 100, §1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994; - de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; - het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals onder meer neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek; - het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken; - het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. Aangevochten beslissing In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering van de ve...

  ... op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, het hoger beroep van de verweerster gedeeltelijk ...

 • In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger be-roep van de eiser slechts gegrond in de mate dat geen rekening werd gehouden met het op 10 april 2008 betaalde bedrag van 45 euro en hervormt zij het bestreden vonnis enkel op dat punt. Voor het overige verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep ongegrond en veroordeelt zij de eiser tot betaling van vier vijfde van de kosten van de procedure in graad van beroep. De rechtbank van eerste aanleg neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende: "5. Beoordeling [...] B. Aanrekening van 1.200 euro. Voorafgaandelijk verduidelijkt de rechtbank [dat] de Ziekenhuiswet van 07.08.1987 ...

  ... conform artikel 35, § 2, van de Ziektewet. Artikel 95 van de Ziekenhuiswet somt aldus op ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, en X, die verklaar van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2013 hebben ingediend om de schorsing van d tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 8 maar 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlate (bijlagen 20). Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 198 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering va vreemdelingen. Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 april 2013

  ...Verzoekster geniet een Ziektewet-uitkering. Zij ontvangt een dagloon van 69,81 ... hun verblijf in RvV X - Pagina 4 België ten laste vallen van de sociale bijstand. De Raad ...

 • ... van het feit dat zij hun belastingen in België en hun sociale zekerheidsbijdragen in het ... Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet of de ...

 • FORTIS CORPORATE INSURANCE, naamloze vennootschap, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Amstelveen (Nederland), Professor J. H. Bavincklaan 1, met bijkantoor in België te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, verweerder. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 januari 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren. De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 25 april 2006 verwezen naar de derde kamer. Afdelingsvoorzitt...

  ... verzorging en uitkeringen (hierna: de Ziektewet) worden de bij deze gecoördineerde wet bepaalde ...

 • x het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen eindvonnis van 14 februari 2003 van de Arbeidsrechtbank te Turnhout, (A.R. 25.688), aan partijen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op 18 februari 2003 in toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; x het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit Hof op 17 maart 2003; x de conclusie voor eerste geïntimeerde, neergelegd ter griffie van dit Hof op 24 maart 2003; x de conclusie voor tweede geïntimeerde, ontvangen ter griffie van dit Hof op 10 juli 2003; x de tweede conclusie voor eerste geïntimeerde, ontvangen ter griffie van dit Hof op 5 augustus 2003; x de conclusie voor appellante, ontvangen ter griffie van dit Hof op 25 augustus 2003; x de tweede conclusie voor tweede geïntimeerde, o...

  ... wet van 14 juli 1994, hierna Ziektewet genoemd) als arbeidsongeschikt erkend. Sindsdien ...DE WINTER, 'Schaderegeling in België, vierde editie 2001', A.J.T - Memo 's, uitg. Mys ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 26 april 2011 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 februari 2011 tot weigering van verblijf van mee dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 198 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering va vreemdelingen. Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. Gelet op de beschikking van 8 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2011. Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. Gehoord de o...

  ... waarschuwing dat op 1 januari 2012 haar ziektewet-uitkering wordt stopgezet,. betaling uitkering 15 ...de boekhouding. Om nu ook in België als volwaardig boekhoudster (en niet louter als ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 30 maart 201 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 maart 2011 tot weigering van verblijf van meer da drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 198 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering va vreemdelingen. Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. Gelet op de beschikking van 27 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011. Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. Gehoord de opme...

  ... Europes gemeenschappen tegen Koninkrijk België) (stuk 7). Hoewel voornoemde zaak handelde over d ... ten allen tijde terugvallen op de Ziektewet (naar Nederlands recht). In geval van werklooshei ...

 • Het beroep is slechts ontvankelijk inzoverre het gericht is tegen het verbod opgelegd aan de verzekeringsinstellingen om tegemoet te komen in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen die door de verstrekker verleend worden voor een bepaalde periode.

  ... uit de artikelen 84 en 102 van de ziektewet, terwijl het Comité beslist over de ...13 november 1987, H./ België, o.c. vol. 127, p. 35 § 52. Wat betreft de ...

 • r) In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De rechtbank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven: s) "Tussen de heer M.L. en de verzekeringsmaatschappij AG 1824, heden (verweerster), werd een overeenkomst voor een minnelijke medische expertise ondertekend op 31 oktober1997, waarna dokter R. op 11 februari 1999 zijn verslag opstelde, waarbij tijdelijke werkonbekwaamheden volgens een degressieve schaal bepaald werden met een consolidatiedatum op 1 juli 1998, een blijvende invaliditeit van 6 pct. en een esthetische schade van 3 op de schaal van 1 tot 7. Hierbij...

  ... op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie