mijn woordenboek

 • Recevoir les alertes:
 • par courriel
  Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
 • par RSS

25 documents pour mijn woordenboek
 • Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, van artikel 15 van het KB van 28 februari 1963 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen h...

  ... maken, zoals een stuk grond, een bos, een mijn exploiteren; een spoorweg, een fabriek, een ... exploiteren (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk blz. 813); ...

 • (Gelet op de processtukken, inzonderheid het bestreden vonnis dat op 28 juni 1991 werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd en waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift dat op 26 november 1991 werd neergelegd ter griffie van het hof; Overwegende dat de o...

  ... maken, zoals : een stuk grond, een bos, een mijn exploiteren, een spoorweg, een fabriek, een ... exploiteren (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk, blz. 813); ...

 • Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 19 februari 2003 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt in de samengevoegde zaken gekend onder A.R. nrs. 2013075 + 2020110 + 2020844 waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep werd ingesteld bij verzoe...

  ... stand te brengen' (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, elfde, herziene druk, ... van het commissieloon, gerealiseerd door mijn klanten, ontving. Mijn klanten waren de mensen ...

 • ... de desbetreffende termijnen verwijs ik naar mijn omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001. Het ... Luisteren. Fonetisch lezen. Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergeven. 2.8.3. ...

 • Het arrest, dat de hogere beroepen van de partijen ontvankelijk maar alleen dat van de verweerster gegrond verklaart, verklaart, met wijziging van het beroepen vonnis, "dat de [verweerster] geen enkel bedrag [aan de eiser] hoeft te betalen" en veroordeelt [hem] in de kosten van beide instanties, op de volgende gronden : "C. Uitlegging van de feiten...

  ... te overwegen (‘considérer') [..] en mijn cliënt als volgt te vergoeden (vergoeding wegens ... brief van 14 februari 2005 en aan het woordenboek « Petit Robert » een draagwijdte geeft die niet ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 28 juli 2011 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 juni 2011 tot weigering van de afgifte van ee visum. Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV...

  ... met elkaar via een on-lin woordenboek via msn. Dhr. W. brengt gegevens bij m.b.t. ... Mijn ambt meent dan ook dat er voldoende elementen ...

 • Gehoord de partijen in hun middelen en verdediging ter buitengewone openbare terechtzitting van 17 november 2006 waarna de debatten gesloten werden en de zaak overgemaakt werd aan het Openbaar Ministerie voor schriftelijk advies neer te leggen ter griffie. Gelet op het schriftelijk advies van de heer J.J. ANDRE, Substituut-Generaal neergelegd ter g...

  ... vraagt: "wie gaat er de ganse dag binnen aan mijn woning komen werken?" Wij hebben mensen die de ..." of nog "specifiek" (Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands). Op grond van art. 7 van de wet ...

 • Uit de motivering blijkt dat de minister rekening heeft gehouden met de individuele, persoonlijke aspecten van het dossier, inzonderheid het feit dat verzoekende partij als onderrichter werkzaam was in de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht. De minister heeft niet zonder meer een principieel strenge gedragslijn toegepast. De Minister heeft geoordeeld dat de goede staat van dienen van verzoeker de ernst van de feiten niet wegneemt. Het middel is niet ernstig.

  ...Het verzamelen van oude munten is mijn hobby. Ik was vergezeld van de genaamde Rudy ...ook woordenboek VAN DAELE : "onderrichten" = leren wat men nodig ...

 • De benaming "gaanpad" (volgens het van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, uitgave 2005, verouderd Belgisch Nederlands voor trottoir) impliceert op zich niets met betrekking tot de eigendom ervan, noch met betrekking tot de bestemming; ze duidt alleen aan dat dit gedeelte van het perceel is ingericht als een trottoir. De inrichting als

  ... is akkoord en ik heb dit reeds gemeld in mijn schrijven van 17.10.06. Schrijven waarop u het ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn en te handelen in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, op 2 juli 2010 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietig-verklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor

  ... van herkomst niet kan worden verzorgd en dat mijn cliënte alleszins geen toegang heeft tot de ... volgens Van Dale verklarend woordenboek een “kenner beoefenaar van de psychologie” is, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie