mijn woordenboek

 • Recevoir les alertes:
 • par courriel
  Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
 • par RSS

25 documents pour mijn woordenboek
 • Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, van artikel 15 van het KB van 28 februari 1963 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen van de artikelen 8, 9 en 10 van het KB van 25 mei 1982 betreffende de heffing van retributies bij toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen (B.S. 25 juni 1982), doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres veroordeelt tot betaling van retributies op grond van volgende motieven : "(...) dat het niet betwist wordt dat Doel 4 een kernreactor is die gebruikt wordt voor de pro...

  ... maken, zoals een stuk grond, een bos, een mijn exploiteren; een spoorweg, een fabriek, een ... exploiteren (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk blz. 813); ...

 • ... de desbetreffende termijnen verwijs ik naar mijn omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001. Het ... Luisteren. Fonetisch lezen. Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergeven. 2.8.3. ...

 • De benaming "gaanpad" (volgens het van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, uitgave 2005, verouderd Belgisch Nederlands voor trottoir) impliceert op zich niets met betrekking tot de eigendom ervan, noch met betrekking tot de bestemming; ze duidt alleen aan dat dit gedeelte van het perceel is ingericht als een trottoir. De inrichting als trottoir is op zich geen bewijs van het behoren tot het domein. De rechtspraak waaruit een partij afleidt dat een gaanpad of een voor voetgangers toegankelijk pad waarop het verkeersreglement van toepassing is, behoort tot het openbaar domein, heeft betrekking op het onderscheid tussen privaat en openbaar domein, en niet op het onderscheid tussen private eigendom en domeingoederen. Een kwalificatie in de overeenkomst tussen verkoper en koper maa...

  ... is akkoord en ik heb dit reeds gemeld in mijn schrijven van 17.10.06. Schrijven waarop u het ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 28 juli 2011 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 juni 2011 tot weigering van de afgifte van ee visum. Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 198 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering va vreemdelingen. Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 augustus 2011 me refertenummer X. Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. Gelet op de beschikking van 26 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald o 25 november 2011. Gehoord het versl...

  ... met elkaar via een on-lin woordenboek via msn. Dhr. W. brengt gegevens bij m.b.t. ... Mijn ambt meent dan ook dat er voldoende elementen ...

 • (Gelet op de processtukken, inzonderheid het bestreden vonnis dat op 28 juni 1991 werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd en waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift dat op 26 november 1991 werd neergelegd ter griffie van het hof; Overwegende dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekt geïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van 29 990 900 frank in hoofdstom als retributie voor de exploitatie, op 1 januari 1985 van de kernreactor Doel 4; Overwegende dat de eerste rechter deze vordering ontoelaatbaar heeft verklaard; Overwegende dat appellant voor het hof zijn oorspronkelijke vordering herneemt; dat geïntimeerde concludeert tot de afwijzing van deze vordering; Overwegende dat het hoge...

  ... maken, zoals : een stuk grond, een bos, een mijn exploiteren, een spoorweg, een fabriek, een ... exploiteren (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk, blz. 813); ...

 • Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 19 februari 2003 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt in de samengevoegde zaken gekend onder A.R. nrs. 2013075 + 2020110 + 2020844 waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift van 13 maart 2003, ontvangen ter griffie van dit Hof op 14 maart 2003 en regelmatig ter kennis gebracht bij gerechtsbrief volgens artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede de conclusie en de stavingstukken voor partijen. Gelet op de lezing van het schriftelijk advies van het openbaar ministerie ter openbare terechtzitting van 28 april 2004. Het Hof bepaalde de termijn, waarover partijen beschikken om ter griffie een conclusie ne...

  ... stand te brengen' (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, elfde, herziene druk, ... van het commissieloon, gerealiseerd door mijn klanten, ontving. Mijn klanten waren de mensen ...

 • Het arrest, dat de hogere beroepen van de partijen ontvankelijk maar alleen dat van de verweerster gegrond verklaart, verklaart, met wijziging van het beroepen vonnis, "dat de [verweerster] geen enkel bedrag [aan de eiser] hoeft te betalen" en veroordeelt [hem] in de kosten van beide instanties, op de volgende gronden : "C. Uitlegging van de feiten : wanneer en door wie werd de arbeidsovereenkomst beëindigd 1. [De eiser] betoogt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005 beëindigd heeft door hem niet toe te staan het werk te hervatten ; De werkgever betoogt van zijn kant dat [de eiser] de arbeidsovereenkomst op 14 februari 2005 heeft beëindigd door hem in gebreke te stellen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te overwegen en hem te vergoeden ; 2. Door op 14 februari 2005...

  ... te overwegen (‘considérer') [..] en mijn cliënt als volgt te vergoeden (vergoeding wegens ... brief van 14 februari 2005 en aan het woordenboek « Petit Robert » een draagwijdte geeft die niet ...

 • Het betreft een beslissing van de OVAM tot de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen op kosten van de overtreder. De verwerende partij voert aan dat de verzoekende partij geen geoorloofd en wettig belang kan laten gelden bij het zien vernietigen van deze beslissing, met name omdat zij op die manier de verderzetting van haar illegale activiteiten beoogt wat een voortdurend misdrijf zou uitmaken. De R.v.St. kan zich echter niet uitspreken over de vraag of de verzoekende partij een voortdurend misdrijf pleegt in de strafrechtelijke zin van het woord. De beoordeling van het belang kan voorts niet los worden gezien van de gegrondheid van het eerste middel waarin de verzoekende partij aanvoert dat zij geen afvalstoffen heeft achtergelaten of verwijderd in de zin van het afvalstoffendecreet....

  ... gekomen dat er zich afvalstoffen bevonden op mijn terrein. Ik wens een antwoord te krijgen op mijn ... worden; dat volgens het Van Dale-woordenboek onder het achterlaten van voorwerpen moet ...

 • Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn en te handelen in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, op 2 juli 2010 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietig-verklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 7 mei 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vest...

  ... van herkomst niet kan worden verzorgd en dat mijn cliënte alleszins geen toegang heeft tot de ... volgens Van Dale verklarend woordenboek een “kenner beoefenaar van de psychologie” is, ...

 • Gehoord de partijen in hun middelen en verdediging ter buitengewone openbare terechtzitting van 17 november 2006 waarna de debatten gesloten werden en de zaak overgemaakt werd aan het Openbaar Ministerie voor schriftelijk advies neer te leggen ter griffie. Gelet op het schriftelijk advies van de heer J.J. ANDRE, Substituut-Generaal neergelegd ter griffie op 12 december 2006. Gelet op de termijn van 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van dit advies verleend aan partijen om eventueel te repliceren, waarna de zaak van rechtwege in beraad werd genomen. Gelet op de repliek van appellante partij op dit schriftelijk advies ontvangen ter griffie op 26 december 2006. &§61683; &§61683; &§61683; Feiten en procedurevoorgaanden De N.V. Firma Feryn, hierna genoemd Feryn, is een firma gespecialisee...

  ... vraagt: "wie gaat er de ganse dag binnen aan mijn woning komen werken?" Wij hebben mensen die de ..." of nog "specifiek" (Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands). Op grond van art. 7 van de wet ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie